ТРИВАЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ! Телефон для реєстрації: +380962582057

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови України", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Концепції національного виховання та інших нормативних документів.

Зміст освіти постійно оновлюється, відповідно до сучасних потреб розбудови України, орієнтується на національні та освітні надбання.

Зміст підготовки визначається освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-кваліфікаційною програмою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 649 від 24.06.2011 р., введені в дію наказом Міністерства охорони здоров`я України від 07.07.2011 р. № 401, а також навчальним планом, складеним на основі орієнтовного навчального плану 2011 р. Навчальний план затверджений директором училища.

Він включає таку підготовку:

  • загальноосвітню;
  • гуманітарну та соціально-економічну;
  • природничо-наукову;
  • професійну і практичну.

Реалізація змісту освіти здійснюється через систему навчальних дисциплін, сформовану на базі навчальних планів.

Колектив викладачів працює над реалізацією методичної проблеми “Впровадження компетентнісно-орієнтованої освіти у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів”.

В училищі працюють 5 циклових методичних комісій, а також методичне об’єднання класних керівників, школа молодих викладачів та викладачів-сумісників. Створені і працюють такі циклові комісії:

  • загальноосвітніх дисциплін ;
  • соціально-гуманітарних дисциплін ;
  • природничо-наукових дисциплін ;
  • клінічних дисциплін терапевтичного та педіатричного циклу ;
  • клінічних дисциплін хірургічного та акушерського циклу.

Циклові комісії училища працюють в тісній співпраці з відповідними цикловими комісіями базового медичного коледжу, викладачі беруть участь у роботі обласних методичних об’єднань з відповідних навчальних дисциплін.

Методичні комісії приділяють велику увагу вивченню, узагальненню та розповсюдженню педагогічного досвіду викладачів. Вивчаються оптимальні методи і форми навчання, що використовуються викладачами на заняттях і при проведенні позаурочних заходів.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів викладачі використовують різні методи активного навчання: ситуаційні задачі, тести, ділові ігри, відеофільми, комп'ютерне тестування. Значна частина викладачів проводить нетрадиційні заняття - конкурси, диспути, прес-конференції, семінари.

Значна робота проводиться по впровадженню комп'ютерної техніки у навчальний процес.

Велику роль в організаційній та науково-методичній роботі відіграє бібліотека. Бібліотека має читальний зал, книгосховище, абонемент.

Бібліотечний фонд училища становить 17935 примірників, в тому числі навчальної літератури - 11704, художньої літератури - 5177.

Книжковий фонд бібліотеки за цією спеціальністю в цілому забезпечує навчальний процес на 100%.